Articles Posted in the " ข้าราชการบอร์ด ปตท. " Category

  • ตอบข้อสงสัย ข้าราชการบอร์ด ปตท. (ตอนที่2)

    ยังมีข้อสงสัยที่บางกลุ่มในโซเชียล สร้างประเด็นคำถามเชิงว่าข้าราชการ ที่ดำรงตำแหน่งเป็น บอร์ด ปตท. มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ ซึ่งตรงนี้จากข้อมูลของทาง ปตท. เองได้มีการอธิบายถึงที่มาที่ไปและการควบคุมดูแลไว้ดังนี้ คณะกรรมการ ปตท. (บอร์ด ปตท.) มาจากไหน มีการควบคุมดูแลอย่างไร ข้อเท็จจริง · พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่ฉบับแรก ที่ออกมา เมื่อปี พ.ศ. 2518 จนถึงฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 ได้กำหนดให้มีตัวแทนจากข้าราชการเข้าไปเป็นกรรมการของรัฐวิสาหกิจเพื่อเป็น ตัวแทนของประชาชน โดยมีการตราคุณสมบัติและคุณสมบัติต้องห้ามของกรรมการ ที่มาจากข้าราชการอย่างชัดเจน และไม่ให้ข้าราชการเข้าถือหุ้นในรัฐวิสาหกิจ ที่เป็นบริษัทมหาชนที่ตนเป็นกรรมการอยู่ รวมทั้งไม่ให้เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจเกิน 3 แห่งด้วย · การเป็นกรรมการโดยการมอบหมายของรัฐวิสาหกิจตาม พ.ร.บ. ดังกล่าว ก็เพื่อให้การบริหารงานมีความคล่องตัว ครอบคลุมการกำกับดูแลกิจการพลังงานของ ประเทศอย่างทั่วถึงอีก ทั้งยังช่วยให้เกิด การถ่ายทอดนโยบายจากภาครัฐไปสู่การ บริหารงานของกิจการพลังงานที่เกี่ยวข้องได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นการควบคุม ดูแล รักษาผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนในอีกทางหนึ่ง รวมทั้งเป็นผลดีในแง่ ของประสิทธิภาพการดำเนินงานและความสอดคล้องต้องกันของนโยบายพลังงาน ในภาพรวม เพื่อให้อุตสาหกรรมพลังงานพัฒนาได้ อย่างต่อเนื่องต่อไป […]