Articles Posted in the " ทำไมน้ำมันขึ้นราคา " Category

  • สาเหตุราคาน้ำมันขึ้นลงไม่เท่ากัน เช่นขึ้น 60 สต. ลง 40 สต.

        เชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนต้องเคยสงสัยเวลาดูข่าวการปรับราคาน้ำมันหน้าปั๊ม และก็คงเหมือนกับผมที่ข้องใจบ้างไม่มากก็น้อยว่าทำไมการขึ้นลงของราคาแต่ละครั้งมันไม่เท่ากันเลยและราคามักจะขึ้นในสัดส่วนมากกว่าตอนลงบ่อยๆ เช่นเวลาขึ้นๆ 60 สต. แต่ตอนลงๆแค่ 40 สต.       จากที่ลองรวบรวมข้อมูลราคาน้ำมันและโครงสร้างราคาย้อนหลัง ผมพบว่าสัดส่วนการขึ้นลงของราคาน้ำมันจะสัมพันธ์กับค่าการตลาดในช่วงนั้น  และการจะเข้าใจในเรื่องนี้ จะต้องทำความใจใน สามประเด็นนี้ก่อนว่า   1.ราคาสิงคโปร์และค่าการตลาดมีผลต่อการปรับราคาหน้าปั๊ม และ 2.ช่วงเวลาในการปรับราคามีผลทำให้การขึ้นลงแต่ละครั้งไม่เท่ากัน 3.แล้วมีเหตุผลอะไรที่ต้องทำแบบนั้นด้วย ?? (แล้วปั๊มน้ำมันได้ประโยชน์จากส่วนต่างตรงนี้หรือไม่?)       ประเด็นแรก ค่าการตลาดมีผลต่อการปรับราคาน้ำมัน โดยหลักการแล้วราคาน้ำมันในประเทศจะอิงกับราคาสิงคโปร์เมื่อราคาสิงคโปร์มีการปรับ ราคาหน้าโรงกลั่นไทยก็จะมีการปรับตาม ทำให้ค่าการตลาดในประเทศเปลี่ยนเพราะค่าต้นทุนน้ำมันๆเปลี่ยน ยกตัวอย่างง่ายๆเช่น เมื่อราคาหน้าโรงกลั่นลดลงในขณะที่ปั๊มยังขายราคาเดิมอยู่จะทำให้ค่าการตลาดสูงเพราะปั๊มมีรายได้เพิ่มขึ้นเพราะต้นทุนน้ำมันถูกลง  และเมื่อค่าการตลาดมันสูงเกินเกณฑ์ค่าเฉลี่ย (จากการศึกษาของสถาบันปิโตรเลียม ค่าการตลาดโดยเฉลี่ยที่เหมาะสมของทุกผลิตภัณฑ์น้ำมันจะอยู่ที่ประมาณ 1.7-2.0) ผู้ค้าก็จะมีการปรับลดราคาลง ในทางกลับกันเมื่อราคาหน้าโรงกลั่นเพิ่มในขณะที่ปั๊มยังขายราคาเดิมอยู่ก็จะทำให้ค่าการตลาดต่ำเพราะต้นทุนน้ำมันๆสูงขึ้นทำให้รายได้ของปั๊มลดลง และเมื่อค่าการตลาดมันต่ำกว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ย ผู้ค้าก็จะมีการปรับราคาขึ้น โดยหลักการพื้นฐานแล้วมันจะเป็นแบบนั้นครับ (ราคาน้ำมันจะมีการปรับเมื่อค่าการตลาดสูงหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ย)       ประเด็นที่สอง เรื่องช่วงเวลาในการปรับ (หรือช่วงห่างระหว่างค่าการตลาดโดยเฉลี่ยกับค่าการตลาดน้ำมันในช่วงนั้น) อันนี้สำคัญมากที่เป็นเหตุผลที่จะอธิบายว่าทำไมการขึ้นลงของราคาแต่ละครั้งมันไม่เท่ากันและทำไมสัดส่วนที่ปรับขึ้นมากกว่าตอนที่ปรับลง (อย่างเช่น ปรับขึ้น 60 สต. แต่ปรับลงแค่ 40 สต.) จากย่อหน้าที่แล้วเรารู้แล้วว่าค่าการตลาดมีผลต่อการปรับราคาหน้าปั๊ม ..แต่ตัวที่ทำให้การปรับราคาขึ้นลงไม่เท่ากันมันคือช่วงระยะเวลาในการปรับคับ ตรงนี้ผมขออนุญาติอธิบายแยกเป็นสองส่วนคือตอนที่ปรับราคาลงกับตอนที่ปรับขึ้น..   […]