Articles Posted in the " นวัตกรรมทางการศึกษา " Category

  • นวัตกรรมทางการศึกษาที่โรงเรียนกำเนิดวิทย์ในปัจจุบัน

        ในปัจจุบันโรงเรียนกำเนิดวิทย์มีนวัตกรรมทางการศึกษาช่วยให้การศึกษา และการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียน และประหยัดเวลาในการเรียนได้อีกด้วย ในปัจจุบันมีการใช้นวัตกรรมทางการศึกษามากมายหลายอย่าง ซึ่งมีทั้งนวัตกรรมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายแล้ว และประเภทที่กำลังเผยแพร่ เช่น การเรียนการสอนที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Aids Instruction) การใช้แผ่นวิดีทัศน์เชิงโต้ตอบ (Interactive Video) สื่อหลายมิติ ( Hypermedia ) และอินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นต้น [รูปที่ 1: นวัตกรรมทางการศึกษา]     โดยในส่วนของ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ ได้มีการใช้นวัตกรรมทางการศึกษามามีส่วนร่วมในการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้ สื่อการเรียนการสอนที่ล้ำสมัย ห้องปฎิบัติการต่างๆที่มีเทคโนยีที่ดีเพียงพอกับจำนวนนักเรียน โดยอาจเรียกได้ว่าเป็นอันดับ 1 ในเรื่องของการใช้นวัตกรรมทางการศึกษามาพัฒนานักเรียนที่เรียนอยู่ เน้นการพัฒนาศักยภาพรายบุคคล โดยจำกัดนักเรียนเพียง 18 คนต่อห้อง ทั้งหมด 4 ห้อง สอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนที่จบไปจากที่นี่จะมีศักยภาพสูงเพียงพอที่จะแข่งขันกับสถาบันระดับโลกอื่นๆ ซึ่งเห็นได้จากเด็กที่เรียนที่นี่ได้เข้าร่วมแข่งขันเวทีวิทยาศาสตร์ระดับประเทศหลายต่อหลายครั้ง รูปนักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์เข้าร่วมแข่งขันเวทีวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ [รูปที่ 2 : นักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์เข้าร่วมแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับประเทศ ครั้งที่ 12] [รูปที่ 3 : นักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์ […]


  • การพัฒนาพลังงานทดแทน อย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมพลังงาน

        ปตท. ตั้งเป้าปี 2560 จะผลิตน้ำมันจากสาหร่ายในเชิงพาณิชย์เพื่อเป็นพลังงานทดแทน ชี้มีศักยภาพสูง โดยให้ผลผลิตมากกว่าปาล์มน้ำมันถึง 30 เท่า     นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ปตท. Share This: