Articles Posted in the " ปตท. ท่อก๊าซ " Category

  • จบในเล่มเดียว “ ปตท.คืนท่อก๊าซฯครบหรือไม่ ? ”

    เมื่อเร็วๆนี้ผู้เขียนได้มีโอกาศอ่านหนังสือ ‘ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเหนือท่อปิโตรเลียมของ ปตท. : พิจารณาตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ที่ ฟ.35/2550’ โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ที่ได้จัดทำขึ้นโดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก คณะ นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนื้อหาในหนังสือเป็นการบรรยายสรุป ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ มูลเหตุที่มาของการฟ้องร้องคดี ตลอดจนปัญหาข้อกฎหมายตามคำพิพากษาหรือคำสั่งต่างๆของศาลที่เกี่ยวข้องกับคดีทั้งหมดตลอดจนคำโต้แย้งของหน่วยงานต่างๆที่คัดค้านว่าการปฏิตามคำพิพากษายังเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง มีความยาวทั้งหมด 116 หน้า ประเด็นพิพาทเรื่อง ‘ท่อก๊าซฯ’ โดยเฉพาะ ‘ท่อก๊าซฯในทะเล’ ว่า ปตท. ได้คืนครบแล้วหรือไม่นั้น เป็นที่ถกเถียงกันมานานนับสิบปี โดยประเด็นดังกล่าวได้ปรากฏอยู่ตามสื่อออนไลน์ต่างๆมากมาย มีการฟ้องคดีสืบเนื่องจากประเด็นดังกล่าวหลายครั้ง กระทั่งในปัจจุบันก็ยังไม่มีทีท่าจะยุติลง ผู้เขียนเห็นว่านี่เป็นโอกาสดีที่จะได้นำเสนอเนื้อหาในหนังสือดังกล่าว เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจภาพรวมของปัญหาตลอดจนข้อสงสัยข้อโต้แย้งที่ปรากฎตามสื่อต่างๆ และด้วยเนื้อหาทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้ที่ส่วนใหญ่เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่อธิบายผ่านสำนวนภาษากฎหมาย อาจเป็นเรื่องยากสำหรับผู้อ่านที่ไม่คุ้นชินกับสำนวนดังกล่าว ผู้เขียนจึงได้ปรับแต่งลดทอนภาษากฎหมาย โดยอาจยกหลักกฎหมาย หรือรายละเอียดในคำพิพากษามาประกอบการอธิบายเท่าที่จำเป็นเท่านั้น จุดประสงค์หลักเพื่อมุ่งอธิบายตอบข้อสงสัยในประเด็นที่คนทั่วไปส่วนใหญ่ให้ความสนใจ โดยแยกสรุปออกมาเป็นข้อๆได้ดังนี้ครับ   1.ท่อก๊าซฯ เป็นกรรมสิทธิ์ของใคร? บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบัน เดิมทีคือ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยถูกจัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2521 ถือเป็นบริษัทน้ำมันแห่งชาติที่รัฐถือหุ้น […]