Articles Posted in the " เก็บเงินเข้ากองทุน " Category

  • ทำไมประเทศไทยต้องเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมัน

        “น้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ภายในประเทศ นั้น มีหน้าที่ที่จะต้องส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ตามอัตราที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานกำหนด ซึ่งปัจจุบันน้ำมันที่ต้องส่งเงินเข้า / ชดเชยจากกองทุนฯ คือ น้ำมันเบนซินออกเทน 95 น้ำมันแก๊สโซฮอล์ น้ำมันก๊าด น้ำมันดีเซล และน้ำมันเตา โดยอัตราส่งเงินเข้า/ชดเชยจากกองทุนฯ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และเงินจำนวนนี้คือรายรับและรายจ่ายของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง Share This:


  • อนาคตความมั่นคงทางพลังงานของไทย

    ความมั่นคงทางพลังงาน ตีความหมายง่ายๆ คือการที่ประชาชนมีทรัพยากรปิโตรเลียมใช้อย่างไม่ขาดแคลน ในราคาที่เป็นธรรม และมีแผนคอยรับมือสถานการณ์ทางพลังงานที่จะเกิดขึ้น ซึ่งประชาชนบางกลุ่มอาจมีทัศนคติที่แตกต่าง หรือยังไม่เข้าใจเรื่องความมั่นคงทางพลังงาน จึงเกิดคำถามมากมาย โดยเฉพาะว่าความมั่นคงทางพลังงานนั้น เพื่อใคร? Share This:


  • ตอบข้อสงสัย ค่าการตลาดน้ำมันสูงคืออะไร น้ำมันแพงได้ยังไง

    ค่าการตลาดน้ำมันสูง ก่อนที่จะเริ่มพูดคุยถึง “ค่าการตลาดน้ำมัน” เราควรทราบถึงว่าน้ำมัน 1 ลิตร เราต้องจ่ายค่าอะไรบ้างได้แก่ ต้นทุนสินค้า (ราคาหน้าโรงกลั่น), ภาษีสรรพสามิตและภาษีอื่นๆ, กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง, กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน, และ ค่าการตลาด ( Marketing Margin ) Share This: