ชาญศิลป์ ตรีนุชกร 2

เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2561 นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ได้เริ่มดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จากวันนั้นจนถึงวันนี้เป็นเวลา 1 ปี กับการเป็นหัวเรือใหญ่ นำพาให้ ปตท. เป็นองค์กรแห่งความภาคภูมิใจ เน้นความโปร่งใส สู่ความยั่งยืน มีความก้าวหน้า และรุ่งเรืองในอนาคต
นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร เป็นผู้มีประสบการณ์สูงในการทำงานใน ปตท. มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี สามารถตอบสนองแผนกลยุทธ์ของ ปตท. ในยุค Disruptive Technology ได้เป็นอย่างดี แสวงหาธุรกิจใหม่ของ ปตท. และสามารถขับเคลื่อนธุรกิจพร้อมปรับปรุงการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความท้าทายต่าง ๆ ทั้งปัจจุบันและอนาคต ภายใต้วิสัยทัศน์นโยบาย CHANGE for Future of Thailand 4.0 และยังกำกับดูแลการดำเนินการภายในองค์กและดำเนินงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

“การทำงานร่วมกัน” เป็นเรื่องที่คุณชาญศิลป์ ตรีนุชกรให้ความสำคัญ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานของทีมให้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากทีมล้วนเป็นคนรุ่น Gen X และ Gen Y ขณะที่ท่านเป็นรุ่น Baby bloomer จึงมีช่องว่างระหว่างวัย ทำให้ต้องเรียนรู้และต้องทำความเข้าใจกับคนรุ่นนี้เป็นหลัก ซึ่งไม่ได้มองตัวเองเป็นหลักพร้อมกับคำกล่าวว่า “ ผมให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม เพราะไม่เชื่อในซูเปอร์แมน หรือซูเปอร์เกิร์ล”

อีกไม่กี่เดือนกับตำแหน่งนี้ เป้าหมายของคุณชาญศิลป์ ตรีนุชกร คือนำพาองค์กรไปในภาวการณ์ต่าง ๆ ทั้งโอกาสและความท้าทาย ผลักดันให้สายงานการผลิต การขาย การตลาด มีมาตรฐานระดับสากลให้ได้ และไม่ได้คาดหวังรางวัล เพียงแต่อยากถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับเยาวชนคนรุ่นหลังได้ศึกษา

คุณชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นอีกแบบอย่างที่ดีในการเป็นผู้นำขององค์กร ที่เห็นผลได้จริง เพราะไม่ใช่ว่าใครคิดจะเป็นก็เป็นได้ ผู้ที่จะก้าวมาถึงจุดนี้ได้อย่างภาคภูมินั้นจะต้องบ่มเพาะตนเองจนเปี่ยมไปด้วยทักษะความเป็นผู้นำ และพัฒนาตนเองให้ก้าวไปสู่การเป็นผู้นำองค์กรที่ดีและประสบความสำเร็จ และทำให้องค์กรเดินต่อไปข้างหน้าได้ตลอดรอดฝั่ง

Share This: