Articles Posted in the " พลังไทย เพื่อไทย " Category

  • ปตท พลังไทย เพื่อไทย หรือ ขุมทรัพย์ ปตท ของใคร? ร่วมกันปฏิรูป ปตท กันอย่างไรดี?

      ปตท พลังไทย เพื่อไทย หรือ ขุมทรัพย์ ปตท ของใคร? ร่วมกันปฏิรูป ปตท กันอย่างไรดี? แม้ว่าประเทศไทยจะมีแหล่งปิโตรเลียม แต่ก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนไทย โดยสามารถผลิตน้ำมันดิบรวมคอนเดนเสท ประมาณ 238,000 บาร์เรลต่อวัน และสามารถผลิตก๊าซธรรมชาติได้ประมาณ 4 พันล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน แต่ … คนไทยใช้น้ำมันประมาณ 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน และ ยังใช้ก๊าซธรรมชาติประมาณ 4.5 พันล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และที่สำคัญ อัตราการใช้พลังงานของคนไทยยังเพิ่มขึ้นทุกปี             จากกระแสข่าวสถานการณ์เรื่องพลังงานในปัจจุบันที่มีการออกมา ประท้วง ปตท หรือต้องการให้มีการปฏิรูป ปตท โดยสื่อหลายแห่งให้ความสนใจในเรื่องพลังงานมากขึ้น รวมถึงเกิดการตั้งคำถามว่าขุมทรัพย์ปิโตรเลียมใต้แผ่นดินไทยนั้นเป็นขุมทรัพย์ ปตท ที่เหล่านักการเมืองและนักธุรกิจมาช่วงชิงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรเหล่านี้หรือไม่ ก่อให้เกิดกระแสของข้อมูลเรื่องการปฏิรูป ปตท ที่แตกต่างกันออกไป และยังมีสื่อบางประเภทที่ออกมาเล่นเรื่องการปฏิรูป ปตท ด้วยวิธีการต่างๆ ในหลายๆ ช่องทางสื่อสาร ทำให้เกิดความเข้าใจผิด และข้อมูลที่แท้จริงถูกบิดเบือนไป ปตท. ถูกนำเข้ามาเกี่ยวข้องทางการเมือง อาทิเช่น พลังไทย […]