มาทำความรู้จักกับโรงเรียนกำเนิดวิทย์

    หลังจาก ปตท. ได้มีแนวคิดในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรประเภทนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่านโรงเรียนกำเนิดวิทย์ และ สถาบันวิทยสิริเมธี โดยมีแนวคิดและวิสัยทัศน์ในการพัฒนาที่ชัดเจน วันนี้จะมาแนะนำโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ว่ามีวิสัยทัศน์ และมีปัจจัยแห่งความสำเร็จอะไรบ้างที่จะทำให้เกิดนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ที่พร้อมจะก้าวเป็นนักวิทยาศาสตร์ระดับชาติได้ในอนาคต

โรงเรียนกำเนิดวิทย์
กำเนิดวิทย์

    โรงเรียนกำเนิดวิทย์ (Kamnoetvidya Science Academy : KVIS) โรงเรียนกำเนิดวิทย์ นามพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อันหมายถึง โรงเรียนที่เป็นแหล่งความรู้ โดยมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนา ดังนี้

“โรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับนานาชาติ สร้างปัญญาเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”
โดยมีปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factors) ที่ทางโรงเรียนชูเป็นจุดเด่นในการพัฒนาระบบการศึกษาไทยในรูปแบบใหม่ คือ

  1. กระบวนการ : กระบวนการสรรหานักเรียนที่มีประสิทธิภาพ คัดสรร “คนเก่ง” และ “คนดี” โดยผู้สนใจสมัครต้องมีคุณสมบัติด้านวิชาการตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด ทั้งยังต้องมีความสามารถทางภาษาอังกฤษ เป็นคนช่างสังเกต ตัดสินใจได้ดี รู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
  2. หลักสูตร : หลักสูตรที่เน้นการพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล และนักเรียนยังสามารถเลือกเรียนในสิ่งที่ตัวเองถนัดและสนใจในระดับสูงกว่าหลักสูตรปกติของรัฐได้ด้วย (รายวิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์) และโรงเรียนยังมีคลินิกวิชาการ ที่มีอาจารย์หมุนเวียนมาให้คำปรึกษาแก่นักเรียนด้วย
  3. สื่อล้ำสมัยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการเรียน : ด้วยความเชื่อว่าบรรยากาศ สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ เป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน ดังนั้นเครื่องมือและอุปกรณ์ของโรงเรียนจะทันสมัยและได้มาตรฐาน และใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักทั้งในการสอนและกิจกรรม เช่น จัดค่ายภาษาอังกฤษในช่วงปิดเทอม จัดหาครูต่างชาติมาจัดทดสอบภาษาอังกฤษด้วยข้อสอบมาตรฐาน โดยมุ่งหวังว่านักเรียนที่จบจากที่นี่จะมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษดีเยี่ยม
  4. โรงเรียน : เป็นโรงเรียนประจำระบบบ้านพัก และเพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากที่สุดจึงมีนักเรียน 18 คนต่อห้องเท่านั้น
  5. ครูคุณภาพ : มีครูที่มีคุณภาพสูง ทั้งด้านวิชาการ (วุฒิการศึกษาตั้งแต่ปริญญาโทขึ้นไป) ด้านการสอน (ผ่านการอบรมพัฒนาทักษะการสอน มีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษ มีศักยภาพในด้านไอทีเพื่อค้นหาข้อมูลและจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ) และด้านจิตวิญญาณแห่งการเป็นครูสูง

    ซึ่งมั่นใจได้ว่านักเรียนที่จบจากโรงเรียนกำเนิดวิทย์จะมีศักยภาพที่โดดเด่น มีงานวิจัยชั้นแนวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล อีกทั้งจะยังช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับคนไทย สร้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ดีเลิศในระดับโลก เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ และสร้างความเจริญอย่างยั่งยืน

Share This: