ตอบข้อสงสัย ข้าราชการบอร์ด ปตท. (ตอนที่2)

ยังมีข้อสงสัยที่บางกลุ่มในโซเชียล สร้างประเด็นคำถามเชิงว่าข้าราชการ ที่ดำรงตำแหน่งเป็น บอร์ด ปตท. มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ ซึ่งตรงนี้จากข้อมูลของทาง ปตท. เองได้มีการอธิบายถึงที่มาที่ไปและการควบคุมดูแลไว้ดังนี้
คณะกรรมการ ปตท. (บอร์ด ปตท.) มาจากไหน มีการควบคุมดูแลอย่างไร ข้อเท็จจริง
· พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่ฉบับแรก ที่ออกมา เมื่อปี พ.ศ. 2518 จนถึงฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 ได้กำหนดให้มีตัวแทนจากข้าราชการเข้าไปเป็นกรรมการของรัฐวิสาหกิจเพื่อเป็น ตัวแทนของประชาชน โดยมีการตราคุณสมบัติและคุณสมบัติต้องห้ามของกรรมการ ที่มาจากข้าราชการอย่างชัดเจน และไม่ให้ข้าราชการเข้าถือหุ้นในรัฐวิสาหกิจ ที่เป็นบริษัทมหาชนที่ตนเป็นกรรมการอยู่ รวมทั้งไม่ให้เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจเกิน 3 แห่งด้วย
· การเป็นกรรมการโดยการมอบหมายของรัฐวิสาหกิจตาม พ.ร.บ. ดังกล่าว ก็เพื่อให้การบริหารงานมีความคล่องตัว ครอบคลุมการกำกับดูแลกิจการพลังงานของ ประเทศอย่างทั่วถึงอีก ทั้งยังช่วยให้เกิด การถ่ายทอดนโยบายจากภาครัฐไปสู่การ บริหารงานของกิจการพลังงานที่เกี่ยวข้องได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นการควบคุม ดูแล รักษาผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนในอีกทางหนึ่ง รวมทั้งเป็นผลดีในแง่ ของประสิทธิภาพการดำเนินงานและความสอดคล้องต้องกันของนโยบายพลังงาน ในภาพรวม เพื่อให้อุตสาหกรรมพลังงานพัฒนาได้ อย่างต่อเนื่องต่อไป
· การเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการใดๆ ก็ตามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งๆ ต้องแลกมากับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่มากขึ้นซึ่งบางแห่ง ก็มีปัญหาให้แก้ไขมาก หากตัดสินใจอะไรผิดพลาดไปก็ต้องรับผิดชอบและมีโอกาสรับโทษจำคุกได้ ซึ่งบ้านเราก็มีกฎหมายที่กำหนดบทลงโทษดังกล่าวเอาไว้ชัดเจน เช่น พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ ส่วนรวม พ.ศ. 2550 เป็นต้น
· ที่ผ่านมาเรามีกฎหมายที่ควบคุมกรรมการของรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะ และมีการแก้ไข ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยไม่ได้เอื้อให้ข้าราชการเข้ามาแสวงหา ผลประโยชน์จากการเป็นกรรมการ ปตท. และบริษัทในเครือแต่อย่างใด ส่วนข้อยกเว้นต่างๆ ที่มีขึ้นก็เพื่อให้การบริหารงานด้านพลังงานมีความคล่องตัว และเกิด ประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข้าราชการบอร์ด ปตท.ผลประโยชน์ทับซ้อน

https://www.xn--72caab2fl6azbbby8lpav6ezjxc.com/ข้าราชการบอร์ด-ปตท/

Share This: