หยุด ปตทปล้นประเทศไทย หยุดเพื่ออะไรในเมื่อทุกคนล้วนเป็นเจ้าของน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

คุณทราบหรือไม่ว่าประชาชนคนไทยทุกคนล้วนเป็นเจ้าของน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่อยู่ในประเทศ โดยมีรัฐบาลเป็นผู้บริหารจัดการผ่านการให้สัมปทาน ซึ่งเป็นไปตามหลักปฏิบัติสากลและอยู่ภายใต้ พ.ร.บ. ปิโตรเลียม และแน่นอนว่าคนไทยทุกคนก็ย่อมมีสิทธิรับรู้และเข้าถึงข้อมูลด้านพลังงานอย่าง “ครบถ้วน” และ “ถูกต้อง” ซึ่งปัจจุบันภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนทั่วไปรับรู้และนำไปใช้ได้ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ รวมทั้งมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายพลังงานของประเทศมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างไรก็ดี คนไทยควรจะรู้และเข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้พลังงาน ทุกคนมีสิทธิในการเข้าถึงและได้ใช้พลังงานหลากหลายรูปแบบในราคาที่เหมาะสม เป็นธรรม และเสมอภาค และคนไทยทุกคนก็มีหน้าที่ในการรู้จักและเลือกใช้พลังงานชนิดต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการดำรงชีพตามสมควรและอนุรักษ์พลังงานเพื่ออนุชนรุ่นหลัง และพร้อมยอมรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้พลังงานชนิดต่างๆ ด้วย อย่าปล่อยให้พลังงานของเราหมดไปเพียงเพราะการใช้อย่างฟุ่มเฟือย ใช้อย่างเข้าใจผิดว่าเรามีพลังงานเหลือเฟือ ราคาถูก เนื่องจากพลังงานไทยไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่เป็นของพวกเราคนไทยทุกคนทั้งในวันนี้และวันหน้านั่นเอง

3-6-2556 11-20-14

ถึงอย่างไรก็ตามยังมีอีกหลายกลุ่มต่างพากันโจมตี ปตท เพราะเนื่องจากเกิดจากความเข้าใจผิดในเรื่องของราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ บ้างก็ว่าปตท โก่งราคาน้ำมัน ปตท ขี้โกง ปตท ปล้นเงียบบ้างและอีกหลายๆ ประเด็น แต่เมื่อเราทราบสิทธิและหน้าที่ในการใช้พลังงานของตัวเราเองแล้ว เราจะหยุด ปตทปล้นประเทศไทยเพื่ออะไร หยุดทำไม เพราะในเมื่อทุกคนก็ต่างเป็นเจ้าของน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่อยู่ในประเทศกันทั้งนั้น และที่สำคัญ ปตท ก็มิได้ปล้นประเทศไทยเลยสักนิด เพราะรัฐบาลเป็นผู้บริหารจัดการผ่านการให้สัมปทาน ซึ่งเป็นไปตามหลักปฏิบัติสากลและอยู่ภายใต้ พ.ร.บ. ปิโตรเลียม และแน่นอนว่าคนไทยทุกคนก็ย่อมมีสิทธิรับรู้และเข้าถึงข้อมูลด้านพลังงานอย่าง “ครบถ้วน” และ “ถูกต้อง”

3-6-2556 12-04-37

3-6-2556 12-08-21

Share This: