โครงการปลูกป่า ประดู่พระราชทาน สู่ป่า 1 ล้านไร่

ภารกิจเพื่อสังคม

    โครงการปลูกป่า 1 ล้านไร่ของ ปตท. มีจุดเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2537 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้รัฐบาลหาทางยับยั้ง การตัดไม้ทำลายป่า และฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมเป็นการเร่งด่วน เนื่องจากทรงเห็นว่า ป่าไม้ในประเทศไทยถูกทำลายลงไปมาก ในครั้งนั้นรัฐบาลได้รับสนองพระราชเสาวนีย์ จัดทำโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ ปีที่ 50 ขึ้น โดยมีพื้นที่เป้าหมาย 5 ล้านไร่ทั่วประเทศ รวมถึง ปตท. เป็นองค์กรที่มีปณิธานอย่างชัดเจน ในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและรักษาสภาพแวดล้อม จึงอาสาเข้าร่วมโครงการด้วยการปลูกป่า 1 ล้านไร่ โดยเริ่มดำเนินการปลูกป่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 เป็นต้นมา

จากพระมหากรุณาธิคุณ ประดู่พระราชทาน สู่ป่า 1 ล้านไร่

    เวันที่ 7 พฤษภาคม 2537 ปตท.ได้รับต้นประดู่ป่าพระราชทาน จากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการทรงเป็นองค์ประธานพิธีเปิดโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ของกรมป่าไม้ ซึ่งได้ปลูกเคียงคู่อาคารสำนักงานใหญ่ของ ปตท. กระทั่งปัจจุบัน การดำเนินงานปลูกป่า 1 ล้านไร่ดำเนินการในช่วงปี พ.ศ.2537 – 2545 แล้วเสร็จ 1,043,230 ไร่ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และชาวบ้านในพื้นที่ดำเนินการกระจายอยู่ใน 48 จังหวัดทั่วประเทศ จากนั้นดำเนินการฟื้นฟูและดูแลรักษาต่างๆจนถึงปัจจุบัน

    วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 เป็นวันสำคัญที่ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของ ปตท. เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีไปในพิธีน้อมเกล้าฯถวายโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50 จำนวน 1 ล้านไร่ ในส่วนของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ณ พื้นที่ป่าชายเลน แปลงปลูกป่า FPT 29 และ 29/3 อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยเสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการและ ทรงมีพระราชปฏิสันถาร อย่างใกล้ชิดกับตัวแทนชุมชนที่เข้าร่วมปลูกป่ากับ ปตท. จากทั่วประเทศเป็นเวลาเกือบ 4 ชั่วโมง ยังความปลาบปลื้มเป็นล้นพ้นแก่คนไทยทั้งประเทศ

    อีก 12 ปีต่อมา เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์มายังศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานศูนย์ฯ สิรินาถราชินี โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงาน ปตท. และประชาชนเฝ้ารับเสด็จและทรงมีรับสั่งกับผู้ปฏิบัติงาน ให้ร่วมมือช่วยเหลือกันดูแลป่าต้นน้ำและป่าชายเลน ช่วยกันอนุรักษ์สัตว์ป่าให้มีที่อยู่อาศัย และทรงให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ให้ช่วยกันทำงาน ปลูกฝังจิตสำนึก และให้ความรู้แก่ประชาชน และคนในชุมชนเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ทุกคนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

ผลสัมฤทธิ์ ของป่า 1 ล้านไร่

    จากผลการวิจัยประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการปลูกป่า 1 ล้านไร่ (ดำเนินการวิจัยระหว่าง พ.ศ.2545 – 2557) โดย ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระบุว่า – ป่าของ ปตท. สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 30.27 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์, – ปลดปล่อยก๊าซออกซิเจนสู่ชั้นบรรยากาศ 24.21 ล้านตันออกซิเจน – ประชาชนในพื้นที่สามารถใช้ประโยชน์จากป่า(ผลิตผลจากป่าที่ไม่ใช่ไม้)ในแปลงปลูกป่า ปตท. คิดเป็นมูลค่าสะสมรวมเท่ากับ 7,830 ล้านบาท(มูลค่าสะสมจากการดำเนินงานวิจัยระหว่างปี2545 – 2557) เมื่อคิดมูลค่าที่ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากป่าในรายปี คิดเป็น 391.5 ล้านบาทต่อปี

    นอกจากนี้ยังมีฐานมวลชนปกป้องดูแลผืนป่าในโครงการปลูกป่าฯ และช่วยยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตมวลชนที่อยู่รอบแปลงปลูกป่า ผืนป่าเสื่อมโทรมกลับเข้าสู่ ระบบนิเวศเดิมและมีน้ำอุปโภคบริโภคตลอดปี

โครงการปลูกป่าโครงการปลูกป่า""

ติดตามโครงการป่าในกรุุง ได้ที่นี้ http://www.pttreforestation.com/Home.cshtml

Share This: