ใช้ถัง NGV ไม่ถูกต้อง อันตรายกว่าที่คุณคิด

อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้กับรถยนต์ NGV ล้วนมีวิธีการใช้งานและการดูแลรักษาที่แตกต่างกัน หากนำอุปกรณ์เหล่านั้นไป ใช้งานผิดวิธีหรือดูแลรักษาไม่ถูกต้อง จะส่งผลให้อุปกรณ์ดังกล่าวไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเสื่อมสภาพก่อนอายุการใช้งาน อาจนำไปสู่อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้และผู้โดยสารรถยนต์ NGV ได้

            ถัง NGV เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญไม่น้อย ถัง NGV ที่ปลอดภัย ตามมาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ดังนี้

–  มอก.2111

–  ISO 11439

–  ECER110

–  ANSI/CSA NGV2

สามารถรับแรงดันได้ 450 บาร์และสามารถรับแรงดันจากที่ใช้งานปกติที่ 200 บาร์ เป็นเวลาอย่างน้อย 15 ปี นอกจากนี้ยังกำหนดให้รถยนต์ทุกประเภทที่ดัดแปลงมาใช้ NGV ต้องเข้ารับการตรวจและทดสอบอุปกรณ์และถัง NGV เป็นประจำทุกปี ส่วนรถที่ผลิตโดยตรงจากโรงงาน ได้รับการยกเว้นการตรวจและทดสอบ 3 ปีแรก แต่หากครบกำหนด 3 ปีแล้วจะต้องตรวจและทดสอบอุปกรณ์และถัง NGV ทุกปีเหมือนกัน

ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ใช้รถ NGV

1.  ห้ามนำถัง NGV ที่ไม่ได้มาตรฐานมาใช้งานอย่างเด็ดขาด

2.  ห้ามนำถัง NGV มาดัดแปลง โดยไม่ผ่านการรับรองจากผู้ตรวจและทดสอบฯที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมขนส่งทางบก

3.  นำรถไปตรวจและทดสอบฯตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด

4.  ถ้าพบข้อบกพร่องของถัง NGV ระหว่างการใช้งาน เช่น มีรอยร้าวลึก ควรนำไปตรวจทดสอบฯทันที

5.  ปฏิบัติตามคำแนะนำ “คู่มือการใช้งานและบำรุงรักษารถยนต์การใช้ NGV” อย่างเคร่งครัด หากรถยนต์มีปัญหาหรือข้อสงสัยต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ควรให้ช่างผู้ชำนาญจากศูนย์ติดตั้ง NGV ตรวจสอบและแก้ไขเท่านั้น

ตัวอย่างอุบัติเหตุถัง NGV ระเบิดในประเทศไทย

อุบัติเหตุถัง NGV ระเบิด ที่ปั๊ม NGV อ.ลำลูกกา เมื่อปี 2547 มีสาเหตุจากการนำถังซึ่งไม่ใช่ถัง NGV มาติดตั้ง และนำไปเติมก๊าซ NGV จะทำให้เกิดเหตุถังระเบิด

ภาพอุบัติเหตุถังแก๊ส NGV ระเบิดที่ อ.ลำลูกกา

NGV ระเบิดที่ อ.ลำลูกกา

อุบัติเหตุที่ปั๊ม NGV บางบ่อ สมุทรปราการ เกิดจากการนำถัง NGV ที่เคยถูกไฟไหม้มาดัดแปลงใช้ใหม่ พร้อมปลอมแปลงสติ๊กเกอร์ เพื่อแสดงว่าถังดังกล่าวผ่านการรับรองจากผู้ตรวจสอบและทดสอบฯ ที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบก แล้วนำไปเติมก๊าซ ทำให้ถัง NGV ระเบิด

ภาพความเสียหายจากอุบัติเหตุถังแก๊ส NGV ระเบิดที่อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

NGV ระเบิดที่อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ1

NGV ระเบิดที่อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ2

อุบัติเหตุ ที่ปั๊ม NGV อ.เมือง จ.สมุทรปราการ สาเหตุจากข้อบกพร่องของเหล็กที่ใช้ผลิตถัง NGV ระหว่างการใช้งาน โดยถัง NGV 1 ใน 4 ถัง ที่ติดตั้งในรถโดยสารได้แตกออกระหว่างเติมก๊าซ แรงระเบิดทำให้ชิ้นส่วนถังกระเด็น ทำให้รถที่อยู่ในที่เกิดเหตุ เสียหาย 6 คัน

ภาพอุบัติเหตุจากถัง NGV มีข้อบกพร่องจนเกิดอุบัติเหตุ

NGV ระเบิด อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

อุบัติเหตุที่ปั๊ม NGV อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี สาเหตุมาจากความประมาทและรู้เท่าไม่ถึงการณ์ โดยการซื้อถัง NGV ใช้งานมาแล้วจากประเทศมาเลเซีย มาติดตั้ง และไม่ผ่านการรับรองจากผู้ตรวจและทดสอบฯ ทำให้ถัง NGV ระเบิด

NGV ระเบิด อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี1

NGV ระเบิด อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี2

อ่านข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่: http://www.รู้จริงพลังงานไทย.com/

Share This: