NGV มีการกำหนดโครงสร้างราคากันอย่างไร???

การกำหนดโครงสร้างราคา NGV ในปัจจุบันจะมีหลักเกณฑ์การคำนวณราคาขายปลีก NGV ตามมติ กพช. 23 ก.พ. 54 สรุปได้ดังนี้

NGV1

NGV2

เมื่อได้ต้นทุนราคาก๊าซฯแล้วจะต้องนำมาคำนวณถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ดังรูป

NGV3

NGV4

NGV5

และการทบทวนโครงสร้างราคา NGV นั้น รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานขึ้น 3 คณะ เพื่อทบทวนการปรับราคา NGV ดังนี้

1.  คณะทำงานทบทวนการปรับขึ้นราคาก๊าซ NGV กลุ่มรถโดยสารสาธารณะ

2.  คณะทำงานทบทวนการปรับขึ้นราคาก๊าซ NGV กลุ่มรถโดยสารประจำทางสาธารณะ

3.  คณะทำงานทบทวนการปรับขึ้นราคาก๊าซ NGV กลุ่มรถบรรทุกขนส่ง

นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาทบทวนการคำนวณต้นทุนราคา NGV ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากภาครัฐ และผู้ประกอบการขนส่งจากทั้ง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มรถโดยสารสาธารณะ กลุ่มรถโดยสารประจำทางสาธารณะ และกลุ่มรถบรรทุกขนส่ง ซึ่งคณะทำงานได้มีมติให้มีการจัดจ้างสถาบันการศึกษาที่เป็นกลางคือสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาฯ เพื่อศึกษาทบทวนการคำนวณต้นทุนราคา NGV ทั้งนี้ กบง. เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2555 ได้เห็นชอบให้มีการจัดจ้างสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาฯ เพื่อทำการศึกษาทบทวนการคำนวณต้นทุนราคาก๊าซ NGV โดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 10 เม.ย. 2555

NGV6

Share This: