Articles Posted in the " ปตท นักการเมือง " Category

  • แผนปฏิรูป ปตท. ลดการผูกขาดพลังงานไทย ทำอย่างไรให้ถูกทาง

    แผนปฏิรูป ปตท. ลดการผูกขาดพลังงานไทย ทำอย่างไรให้ถูกทาง

    มีกระแสเรียกร้องจากบางฝ่ายที่ต้องการปฏิรูปพลังงานให้ทวงคืน ปตท.โดยมองว่า ปตท.ผูกขาดด้านพลังงาน ท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมือง การทวงคืน-ปฏิรูปพลังงานได้สร้างความตื่นตัวในสังคมไม่น้อย แม้เป็นกระแสรายย่อยแต่ก็มีการผลักดันกันทุกรูปแบบ แนวคิดสังคมนิยมควบกับชาตินิยม เกิดเป็นประชานิยมที่โดนใจทั้งผู้มีรายได้น้อยและคนชั้นกลาง เช่น การกำหนดราคาน้ำมันถูกๆ เพราะคิดว่าไทยมีปิโตรเลียมเหลือเฟือ การทวงคืน ปตท.หรือผลักดันระบบแบ่งปันผลผลิต รวมถึงการตลาดแบบ hate speech และให้เหตุผลว่าถ้าทวงคืน ปตท. มาเป็นของประชาชนลดการผูกขาดได้จะทำให้ราคาพลังงานโดยเฉพาะน้ำมันมีราคาถูกลง ซึ่งถ้ามองความเป็นจริงแล้ว สามารถทำได้แต่ก็มีผลกระทบ แม้ World Economic Forum ได้จัดให้ภาคพลังงานของไทยเป็นอันดับที่ 1 ในอาเซียน ตาม Energy Architecture Performance Index แต่ก็มีปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขและปฏิรูปให้ถูกทางโดยเร็ว เช่น การปรับโครงสร้างราคาเพื่อให้การใช้มีประสิทธิภาพ และเกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ใช้พลังงานกลุ่มต่างๆ สวัสดิการสังคมเป็นสิ่งที่ดีแต่ควรหลีกเลี่ยงการใช้ราคาพลังงานเป็นเครื่องมือ หากจำเป็นก็ควรทำเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย ไม่ให้กระทบต่อกลไกตลาด และมีกรอบการใช้เงินที่ชัดเจน และที่สำคัญคือการลดการแทรกแซงแสวงหาประโยชน์ในกิจการพลังงานที่รัฐถือหุ้น และป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ   แยกการกำกับดูแล กำหนดนโยบาย และการดูแลผลประโยชน์ของรัฐในฐานะของผู้ถือหุ้นออกจากกัน ปรับปรุงระบบสรรหาและแต่งตั้งกรรมการในบริษัทที่รัฐถือหุ้นให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลของบริษัทชั้นนำ มีความโปร่งใสให้ประชาชนรับรู้ได้   ข้าราชการที่ไปเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่ หากมีผลตอบแทนส่วนที่เกินสมควรให้นำส่งคลัง เมื่อแยกกิจการท่อส่งก๊าซธรรมชาติออกจาก บมจ.ปตท.แล้ว ให้ลดการถือหุ้นของรัฐใน บมจ.ปตท.ให้ต่ำกว่า 50% ให้พ้นสภาพความเป็นรัฐวิสาหกิจ เพื่อลดการแทรกแซงจากภายนอก เพิ่มความคล่องตัวและประสิทธิภาพ […]


  • ปตท พลังไทย เพื่อไทย หรือ ขุมทรัพย์ ปตท ของใคร? ร่วมกันปฏิรูป ปตท กันอย่างไรดี?

      ปตท พลังไทย เพื่อไทย หรือ ขุมทรัพย์ ปตท ของใคร? ร่วมกันปฏิรูป ปตท กันอย่างไรดี? แม้ว่าประเทศไทยจะมีแหล่งปิโตรเลียม แต่ก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนไทย โดยสามารถผลิตน้ำมันดิบรวมคอนเดนเสท ประมาณ 238,000 บาร์เรลต่อวัน และสามารถผลิตก๊าซธรรมชาติได้ประมาณ 4 พันล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน แต่ … คนไทยใช้น้ำมันประมาณ 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน และ ยังใช้ก๊าซธรรมชาติประมาณ 4.5 พันล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และที่สำคัญ อัตราการใช้พลังงานของคนไทยยังเพิ่มขึ้นทุกปี             จากกระแสข่าวสถานการณ์เรื่องพลังงานในปัจจุบันที่มีการออกมา ประท้วง ปตท หรือต้องการให้มีการปฏิรูป ปตท โดยสื่อหลายแห่งให้ความสนใจในเรื่องพลังงานมากขึ้น รวมถึงเกิดการตั้งคำถามว่าขุมทรัพย์ปิโตรเลียมใต้แผ่นดินไทยนั้นเป็นขุมทรัพย์ ปตท ที่เหล่านักการเมืองและนักธุรกิจมาช่วงชิงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรเหล่านี้หรือไม่ ก่อให้เกิดกระแสของข้อมูลเรื่องการปฏิรูป ปตท ที่แตกต่างกันออกไป และยังมีสื่อบางประเภทที่ออกมาเล่นเรื่องการปฏิรูป ปตท ด้วยวิธีการต่างๆ ในหลายๆ ช่องทางสื่อสาร ทำให้เกิดความเข้าใจผิด และข้อมูลที่แท้จริงถูกบิดเบือนไป ปตท. ถูกนำเข้ามาเกี่ยวข้องทางการเมือง อาทิเช่น พลังไทย […]