ท่อก๊าซ มหากาพย์ ปตท. อมท่อ ที่ควรจบไปนานแล้ว …

ท่อก๊าซ มหากาพย์ ปตท. อมท่อ ที่ควรจบไปนานแล้ว …

ในวันที่ 14 ธันวาคม 2550 ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำวินิจฉัยโดยให้หลักการเพื่อให้ ปตท. ไปแบ่งแยกทรัพย์สินที่ได้รับการโอนจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย โดยมีหลักการดังนี้

“1. ที่ดินที่ได้มาจากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ ซึ่งเกิดจากการที่การปิโตรเลียมฯ ได้ใช้เงินทุนจากรัฐ และใช้อำนาจมหาชนเวนคืนที่ดิน
2. สิทธิเหนือที่ดินของเอกชนที่การปิโตรเลียมฯ ใช้อำนาจมหาชน (รอนสิทธิ) เหนือที่ดินเอกชนและจ่ายเงินค่าทดแทนโดยอาศัยทรัพย์สินของรัฐ
3. ทรัพย์สินที่เป็นท่อก๊าซและอุปกรณ์ที่ประกอบกันเป็นระบบท่อฯ ซึ่งการปิโตรเลียมฯ ใช้อำนาจมหาชนเหนือที่ดินเอกชนและจ่ายเงินค่าทดแทนอโดยใช้เงินการปิโตรเลียมฯโดยใช้เงินการปิโตรเลียมฯ”

ซึ่งหลังจากนั้น 4 วัน ในวันที่ วันที่ 18 ธันวาคม 2550 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบหลักการแบ่งแยกทรัพย์สินตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
ต่อมาวันที่ 26 ธันวาคม 2550 กรมธนารักษ์ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกำหนดแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับการรับโอนทรัพย์สินของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว กรมธนารักษ์ก็ได้มีหนังสือลงวันที่ 22 ธันวาคม 2551 แจ้งมายัง ปตท. ให้รายงานผลการแบ่งแยกทรัพย์สินต่อศาลปกครองสูงสุด
หลังจากนั้นในวันที่ 25 ธันวาคม 2551 ปตท. จึงได้ยื่นคำร้องรายงานสรุปการดำเนินการแบ่งแยกทรัพย์สินให้แก่กระทรวงการคลังตามคำพิพากษาต่อศาลฯ และเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2551 ศาลฯ จึงได้มีคำสั่งในคำร้องรายงานสรุปดังกล่าวว่า ปตท. ได้ดำเนินการตามคำพิพากษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

และนั่นคือจุดเริ่มต้นของมหากาพย์ การสร้างเรื่อง ปตท. อมท่อ จากกลุ่มที่โจมตีเรื่องพลังงาน

วันที่ 3 มีนาคม 2552 มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลไต่สวนเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ ปตท. ต้องแบ่งแยกให้กระทรวงการคลัง โดยคำร้องได้อ้างรายงานของ สตง. ซึ่งมีความเห็นว่ามูลค่าทรัพย์สินของ ปตท. ยังส่งมอบไม่ครบ ซึ่งผลสรุปคือ ศาลยกคำร้อง
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 ศาลปกครองกลางมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคกับพวก รวม 1, 455 คน ในคดีหมายเลขดำที่ 2675/2555 ที่ยื่นฟ้องว่าหน่วยงานของรัฐ และ ปตท. คืนท่อส่งก๊าซธรรมชาติตามคำพิพากษาไม่ครบ

วันที่ 12 ธันวาคม 2557 ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนยันไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีตามศาลปกครองกลางจากกรณีฟ้องคดีก็ได้ทำการอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองกลาง
วันที่ 7 เมษายน 2559 ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งไม่รับคำร้องจากการที่มีผู้ ร้องไปยังศาลปกครองสูงสุดอีกครั้ง ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งครั้งที่สอง (26 ธันวาคม 2551)
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ศาลปกครองสูงสุดยังได้มีคำสั่งถึงผู้ที่กระทำการละเมิดอำนาจศาล กรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์การตัดสินคดีของศาลปกครองสูงสุดเรื่องท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ปตท. โดยในครั้งนี้ ศาลปกครองสูงสุดได้ยืนยันถึงความยุติธรรมและเป็นกลางของศาล ในการพิจารณาคดีนี้อย่างรอบคอบทุกครั้ง
และในปัจจุบันมหากาพย์เรื่อง ปตท. อมท่อ มหากาพย์ท่อก๊าซฉบับนี้ก็ยังคงถูกพูดถึง ยังคงถูกคนบางกลุ่มหยิบมาโจมตีเพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง แม้ศาลจะตัดสินว่าปตท.คืนท่อครบตามคำสั่งศาลมาตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2551 แล้วก็ตาม

เครดิตข้อมูล
http://www.pttplc.com/th/Media-Center/ptt-hot-issue/Pages/Issue%20Content/ประเด็นการส่งคืนท่อก๊าซธรรมชาติ.aspx

เปิดทุกคำพิพากษา! ปตท. ส่งมอบท่อก๊าซธรรมชาติครบหรือไม่

Share This: