NGV นั้นดียังไง…ทำไมต้องเป็น NGV

1.ประหยัด

การใช้ NGV จะช่วยให้ผู้ใช้ประหยัดค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิง เนื่องจาก NGV เป็นเชื้อเพลิงที่มีอยู่ภายในประเทศ   และมีราคาจำหน่ายถูกที่สุด  โดยปัจจุบัน NGV จำหน่ายอยู่ที่ 10.50 บาท/กิโลกรัม ซึ่งคิดเป็น 1 ใน 3 ของราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ส่วนการปรับขึ้นราคาจำหน่ายของ NGV  จะสามารถปรับตัวขึ้นได้แบบค่อยๆ ทยอยปรับขึ้น ในลักษณะแบบขั้นบันได ทั้งนี้จะต้องได้รับการอนุญาตจากสำนักงานนโยบาย และแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน อย่างไรก็ตามราคา NGV จะขายสูงสุดได้ไม่เกิน 50 % ของราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ แล้ว NGV จะมีราคาจำหน่ายถูกกว่าดังต่อไปนี้    (เปรียบเทียบจากราคาจำหน่ายเชื้อเพลิง ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2556)

–  เปรียบเทียบกับน้ำมันเบนซิน 95        ราคา NGV จะถูกกว่า 73%

–  เปรียบเทียบกับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95  ราคา NGV จะถูกกว่า 70 %

–  เปรียบเทียบกับน้ำมันดีเซล              ราคา NGV จะถูกกว่า 47 %

–  เปรียบเทียบกับก๊าซ LPG                ราคา NGV จะถูกกว่า 42 %

2. ปลอดภัย

คุณสมบัติของก๊าซธรรมชาติเปรียบเทียบกับเชื้อเพลิงชนิดอื่น

16-9-2556 13-10-07

**  ขีดจำกัดการติดไฟ (Flammability limit) เป็นขอบเขตการเผาไหม้ที่ต้องมีสัดส่วนของ ไอเชื้อเพลิงในอากาศที่จะลุกไหม้ได้เมื่อมีประกายไฟ หรือมีความร้อนสูงถึงอุณหภูมิติดไฟ

การทดสอบความปลอดภัยของถัง NGV ขนาด 70 ลิตรน้ำ 4 รูปแบบ

ทดสอบความดัน เพื่อแสดงว่าถัง NGV สามารถทนความดันได้อย่างต่ำ 2.25 เท่าของความดันใช้งานคือ 450 บาร์

16-9-2556 13-11-55

ทดสอบการไหม้ไฟทดสอบเพื่อแสดงว่าถัง NGV เมื่อถูกไฟไหม้ วาล์วหัวถังก็จะระบายความดันออกมาโดยถังไม่แตก หรือระเบิด

16-9-2556 13-12-19

ทดสอบการยิงเพื่อแสดงว่าถัง NGV เมื่อถูกปืนยิงถังสามารถทะลุและก๊าซพุ่งออกมาได้โดยไม่ระเบิดหรือไฟลุกไหม้

16-9-2556 13-12-49

ทดสอบการชนเพื่อแสดงว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถชนจนทำให้เกิดแรงเฉื่อยสูงถึง 30 g ถังอาจหลุดจากที่ยึดหรือไม่หลุดก็ตาม แต่ต้องไม่เกิดเพลิงไหม้จนอาจเกิดอันตราย

16-9-2556 13-13-13

3. เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

NGV ที่เป็นเชื้อเพลิงที่สะอาด เนื่องจากมีสัดส่วนของคาร์บอนน้อยกว่าเชื้อเพลิงอื่นๆ และด้วยคุณสมบัติที่เป็นก๊าซทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์มากกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่นด้วยเช่นกัน นี่เอง เป็นเหตุให้คุณภาพไอเสียของรถยนต์ที่ใช้ NGV เป็นเชื้อเพลิง มีปริมาณฝุ่นละออง และปริมาณสารพิษต่างๆต่ำ นอกจากนี้ปริมาณฝุ่นละออง ซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคทางเดินหายใจที่ออกมาจากไอเสียของรถยนต์ที่ใช้ NGVเป็นเชื้อเพลิงก็มีปริมาณน้อยกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่นมาก ดังนั้นในต่างประเทศ จึงมีการนำ NGV มาใช้เป็นเชื้อเพลิงทางเลือกในภาคขนส่ง โดยมีจุดประสงค์เพื่อลดปัญหามลภาวะทางอากาศ

เปรียบเทียบปริมาณมลพิษในไอเสียของรถที่ใช้เชื้อเพลิงแต่ละชนิด

16-9-2556 13-13-52

จากตารางจะเห็นว่าปริมาณคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) และออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ที่เกิดจากไอเสียของเครื่องยนต์ที่ใช้ NGV ลดลงอย่างชัดเจน ส่วนปริมาณสารไฮโดรคาร์บอน (HC) จะเพิ่มขึ้น แต่สารไฮโดรคาร์บอนที่ออกมาจากรถยนต์ที่ใช้ NGV ซึ่งมีก๊าซมีเทนเป็นองค์ประกอบถึง 85-98%

(ที่มา : European Commission Thermie, 1998)

เปรียบเทียบปริมาณมลพิษในไอเสียของรถยนต์นั่งส่วนบุคคล

16-9-2556 13-14-18

ที่มา : IANGV Emission Report, 31/03/2000

เปรียบเทียบมลพิษระหว่างรถโดยสาร NGV และ Diesel

16-9-2556 13-14-40

ที่มา : NGV’ 96 CONFERENCE & EXHIBITION , 30 September- 4 October, 1996, Malaysia

นอกจากนี้ จากการศึกษาผลกระทบของฝุ่นละอองต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ผลจากการวิจัยในเมืองต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย แสดงให้เห็นว่า ระดับของการสัมผัสฝุ่นละอองในอากาศของประชาชนมีความสัมพันธ์กับ การตายก่อนเวลาอันควร และการเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ และแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อย่างชัดเจนระหว่างฝุ่นละอองและสุขภาพของประชาชน โดยมีหลักฐานแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของฝุ่นละอองในระยะสั้น ณ พื้นที่หนึ่งๆ และความแตกต่างของระดับฝุ่นละอองระหว่างหลายๆ พื้นที่ในระยะยาว มีผลต่อสุขภาพของประชาชนที่แตกต่างกัน

 

Share This: